Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Εικονογραφία - Iconography

(1)

Εικονογραφία σε Συναγωγή και στον αρχαιότερο Χριστιανικό Ναό, στην Δούρα – Ευρωπό

Οι Χριστιανοί ποτέ δεν είχαν αμφιβολίες, ότι οι Χριστιανικοί ναοί και οι άγιες εικόνες, χρησιμοποιούνταν από την αρχή στη λατρεία, όπου ήταν δυνατόν να υπάρξουν, λόγω των διωγμών. Όμως οι Προτεστάντες, με αυθαιρεσία διδάσκουν ότι αυτά ήταν πράγματα που έγιναν αργότερα, εξαιτίας "αποστασίας" από την πίστη. Όμως οι αρχαιολόγοι φέρνουν διαρκώς στο φως όλο και αρχαιότερα στοιχεία, για τη χρήση εικόνων και ναών, από την πρώτη Χριστιανική Εκκλησία. Και όπου και αν κοιτάξει ο αρχαιολόγος, δεν θα βρει πουθενά "Προτεσταντισμό", αλλά ΟΘΡΟΔΟΞΙΑ.

Τα στοιχεία που θα δείτε στη συνέχεια, έχουν διπλή σημασία:

1. Αποδεικνύουν ότι η Χριστιανική Εκκλησία, από την αρχή ακόμα, δεν διέφερε από τη σημερινή Ορθόδοξη, έχοντας ναούς, εικόνες και επίσκοπο, και

2. Αποδεικνύουν, ότι όχι μόνο οι Χριστιανοί, αλλά ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ, κατανοούσαν τη λέξη "είδωλο" με τη σωστή έννοια, δηλαδή ως "απεικόνιση θεού".

Έτσι, τόσο οι Χριστιανοί, όσο και οι Εβραίοι της πρωτοχριστιανικής εποχής, είχαν στους χώρους λατρείας τους ΕΙΚΟΝΕΣ αγίων.

Ιδού τα στοιχεία:

Η Δούρα Ευρωπός, ήταν Ελληνική πόλη, κτίσμα του Σελεύκου Νικάτορος στη δεξιά όχθη του Ευφράτη, κοντά στην
Παλμύρα. Καταλήφθηκε από τη Ρώμη το 165 μ.Χ. και καταστράφηκε
από τους Πέρσες Σασανίδες το 256 μ.Χ. Κάτω από την άμμο ανακαλύφθηκαν τα περισσότερα κτήρια της πόλης, σε άριστη κατάσταση. Ανάμεσα σε αυτά
, μία Ιουδαϊκή Συναγωγή, και ο Αρχαιότερος Χριστιανικός ναός που σώζεται ολόκληρος. Όσον αφορά τον Χριστιανικό ναό, η Δέσποινα Ιωσήφ (δρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου) στο περιοδικό «Ιστορικά Θέματα» (Νο 30. Ιούνιος 2004 σελ. 8-19, στο άρθρο: "Ένα ηθικό δίλημμα των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων"), γράφει τα εξής:

"Το οικοδόμημα είχε αρχικά κτισθεί, στις αρχές του 3ου αιώνα, ως ιδιωτική οικία κοντά σε άλλες οικίες και ναούς. Δεν ήταν, όμως, μια συνηθισμένη ταπεινή οικία. Ο ιδιοκτήτης της θα πρέπει να ήταν πλούσιο και εξέχον μέλος της κοινότητας. Το 232/233 η οικία υπέστη μετατροπές, με σκοπό ένα τμήμα της να λειτουργήσει ως τόπος συνάντησης και εκκλησιασμού Χριστιανών (domus ecclesiae).

Πρόκειται για την πρωιμότερη υπέργεια χριστιανική εκκλησία που μας είναι γνωστή μέχρι στιγμής. Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να συγκεντρώνονται σε ιδιωτικές οικίες πριν από τον 3ο αιώνα μ.Χ., οπότε άρχισε η κατασκευή οικοδομημάτων αφιερωμένων αποκλειστικά στη χριστιανική λατρεία. Η οικία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον πρόσθετο λόγο ότι σ’ έναν τοίχο της βρίσκονται χαραγμένες παραστάσεις τριών έφιππων στρατιωτών. Ίσως ο ιδιοκτήτης της να ήταν ένας Ρωμαίος αξιωματικός που έλαβε την απόφαση να παραχωρήσει ένα μέρος της στους ντόπιους Χριστιανούς, όντας και ο ίδιος Χριστιανός".

Τα παραπάνω ντοκουμέντα,
ελπίζουμε να βοηθήσουν τους Προτεστάντες, να αναθεωρήσουν την εσφαλμένη άποψη που υποστηρίζουν, ότι δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού άλλαξε μια δήθεν "απλότητα" λατρείας που είχε στην αρχή. Και να τους κάνουν επίσης να είναι περισσότερο προσεκτικοί, ώστε να μη βλασφημούν, αποκαλώντας "ειδωλολατρία", τη χρήση από τους Χριστιανούς, ναών, επισκόπων και αγίων εικόνων, κάτι που όπως αποδεικνύουμε,
έκαναν πάντα οι Χριστιανοί.

(2)
Iconography in a Synagogue and the most ancient Christian Temple, in Dura - Europos

Christians never had any doubts that Christian temples and holy icons were in use from the very beginning for worship purposes, wherever it was of course feasible, on account of persecutions. However, the Protestants arbitrarily teach that these are things that occurred later on, because of “apostasy” from the faith. Archaeologists however are constantly bringing to light even older findings that indicate the use of icons and temples by the first Christian Church. Wherever the archaeologist may delve, he will nowhere see any signs of “Protestantism”; only ORTHODOXY.

The facts that you will see below, bear a double significance:

1. They prove that the Christian Church, even from its very beginning, was no different to today’s Orthodox Church, with its temples, icons, and bishops and

2. They prove that not only the Christians, but EVEN THE JEWS comprehended the term “idol” with its proper meaning, which is: “a depiction of God”. This is why both Christians and Jews of the first Christian era had ONLY images (icons) in their places of worship.

And here is the evidence:

Dura Europos was a Hellenic city, built by Nicator the Seleucid on the right bank of the river Euphrates, near Palmyra. It was besieged by Rome in 165 A.D. and was destroyed by the Persian Sasanides in 256 A.D.. Most of the edifices of the city were discovered under the sand, and were in perfect condition. Among them, was a Judean Synagogue as well as the most ancient of all Christian temples, which has remained intact to this day.

As for the Christian temple, Mrs. Despina Iosif (a doctor of History at the University of London) in the magazine “Historical Themes” (issue No.30, June 2004, pages 8-19, in her article titled “A moral dilemma of the proto-Christian communities”), wrote the following:

"The edifice had initially been built at the beginning of the 3rd century, in close proximity to other houses and temples. It was not, however, an ordinary, humble abode. Its owner must have been an affluent and prominent member of the community. In the year 232/233, the house underwent alterations, with the intention that a section of it was to be used as a meeting place and a house of worship for Christians (domus ecclesiae). This is the earliest example of an above-ground Christian temple that we know of to this day. The first Christians used to congregate in private homes before the 3rd century A.D., when the construction of edifices dedicated exclusively to Christian worship began. This house is of special interest for the additional reason that on one of its walls are certain etched representations of three mounted soldiers. Perhaps the owner was a Roman officer who had decided to cede a part of the house to local Christians, himself being a Christian also.”

It is our hope that the above document will help Protestant believers to revise the misconception that they support, which is that the Church of Christ altered the supposed “simplicity” of worship that it had in the beginning. It should also make them more careful and less blasphemous, when they refer to the Christians’ use of temples, bishops and holy icons as “idolatry”. We have just shown here, that this has been the Christian custom since the beginning.(1) Εικόνα από Ιουδαϊκή Συναγωγή στη Δούρα Ευρωπο. Τα σχέδια, χρονολογούνται το 235 μ.Χ. Ανακαλύφθηκε το 1921. Photograph of the Judean Synagogue in Dura Europos. The murals date back to 235 A.D.. It was discovered in 1921

(2) Λεπτομέρεια από την Συναγωγή. Σκηνή από το βιβλίο της Εσθήρ. Είναι αξιοσημείωτη η ομοιότητα με την Βυζαντινή Αγιογραφία. Είναι φυσικό, γιατί χρησιμοποιείται η Ελληνιστική τεχνοτροπία. Detail from the Synagogue. Scene from the Book of Esther. The resemblance to Byzantine Hagiography is remarkable. This is natural, as Hellenistic art forms were applied.

(3) Η αρχαιότερη Χριστιανική Εκκλησία, σώζεται επίσης στην Δούρα Ευρωπό. Διακρίνονται οι εικόνες στον τοίχο. Στην αντίθετη πλευρά από την είσοδο, υπήρχε η υπερυψωμένη Τράπεζα - «tablinum» Οι Αρχαιολόγοι, μας λένε πως εκεί γινόταν η λειτουργία, η οποία τελείτο επάνω στην τράπεζα υπό τον Επίσκοπο. Χρονολογείται στο 230-260 μ.Χ. The most ancient of all Christian churches is also preserved in Dura EUropos. Sections of the iconography can be seen on the wall. Opposite the entrance stood the elevated Altar, the “«tablinum». The Archaeologists tell us that this was where the liturgies took place, on this altar, by the Bishop. It dates back to 230-260 A.D.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΡΑ ΕΥΡΩΠΟ

SOURCES OF ICONS AND INFORMATION ON DURA EUROPOS

UNIVERSITY OF YALE, “JUDAICA” COLLECTION AT STERLING MEMORIAL LIBRARY

http://www.library.yale.edu/exhibition/judaica/jcsml.2.html

HISTORY OF WESTERN ARCHITECTURE AT THE UNIVERSITY OF PITTSBURGH

http://www.pitt.edu/~tokerism/0040/chrbyz.html

http://www.pitt.edu/~tokerism/0040/images4/ar.96.03629.jpg

ORTHODOX FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

http://www.philthompson.net/pages/icons/duraeuropos.html

http://www.philthompson.net/pages/faq/14.html#here

http://www.philthompson.net/pages/faq/index.html

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, Τ. ΣΤΣΕΛ 316, 497-498

«HISTORY OF THE HELLENIC NATION», BY EKDOTIKI ATHINON PUBLISHERS, VOLUME 6 PAGES 316, 497-498.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ - ORTHODOX MISSION

Loading...

METROPOLITAN ANTHONY BLOOM

Loading...

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - MOUNT ATHOS

Loading...

Mt. KALLISTOS WARE

Loading...